سیستم کنفرانس

سیستم کنفرانس مدل 1270

سیستم کنفرانس مدل 1270

(۲)
سیستم کنفرانس جدید دی اند دی مدل 1270
سیستم کنفرانس مدل 1100

سیستم کنفرانس مدل 1100

طراحی شده بر اساس استاندارد های ISO / IEC 914
سیستم کنفرانس مدل 1150

سیستم کنفرانس مدل 1150

طراحی شده بر اساس استاندارد های ISO/ IEC914
سیستم کنفرانس مدل 1170

سیستم کنفرانس مدل 1170

طراحی شده بر اساس استاندارد های ISO / IEC914
سیستم کنفرانس سری 1200

سیستم کنفرانس سری 1200

طراحی شده بر اساس استانداردهای ISO / IEC 914
سیستم کنفرانس سری 1250

سیستم کنفرانس سری 1250

طراحی شده بر اساس استاندارد های ISO / IEC914
سیستم کنفرانس سری 1300

سیستم کنفرانس سری 1300

طراحی شده بر اساس استانداردهای ISO / IEC 914
سیستم کنفرانس سری 1450

سیستم کنفرانس سری 1450

طراحی شده بر اساس استانداردهای ISO / IEC 914
سیستم کنفرانس سری 1650

سیستم کنفرانس سری 1650

طراحی شده بر اساس استانداردهای ISO / IEC 914
سیستم کنفرانس بی سیم سری 2010

سیستم کنفرانس بی سیم سری 2010

سیستم کنفرانس دیجیتال بی سیم مادون قرمز دی اند دی
سیستم کنفرانس سری 1000

سیستم کنفرانس سری 1000

(۱)
طراحی شده بر اساس استاندارد های IEC 9004 ISO
سیستم کنفرانس سری 1050

سیستم کنفرانس سری 1050

طراحی شده بر اساس استاندارد ISO / IEC914